Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTS(Rosario Navarro)

La Seu d'Ègara

A banda dels primers vestigis d’ocupació humana de l’indret, en època ibèrica, i de les inscripcions romanes, una de les quals indica la fundació del municipi d’Ègara en temps de l’emperador flavi Vespasià, el conjunt que comentem és tertimoni fefaent de la creació del bisbat d’Ègara, segregat del de Barcelona.

Segons les fonts escrites, cap a l’any 450, Nundinari, bisbe de Barcelona, va nome-nar Ireneu com a primer bisbe de l’antic municipi romà d’Ègara. Aquesta creació, que suposava una partició del bisbat de Barcelona, segurament fou deguda a ne-cessitats evangelitzadores i de culte d’un poblament rural dens, àmpliament pro-vat per l’arqueologia. El territori del bis-bat egarenc s’estenia des del Penedès al Montseny, comprenent diversos municipis actuals, entre els quals es troba Martorell.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar