Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSMIQUEL VIVES TORT

Joan II, rei de la Corona catalano-aragonesa, anomenat per uns “el Gran” i per altres “el Sense Fe” fou el pare de Ferran el Catòlic. També fou el pare de Carles, príncep de Viana, la mort del qual propicià la Guerra Civil catalana de 1462-1472, entre el rei, recolzat pels remences, i la Generalitat. Joan II morí a Barcelona el 19 de gener de 1479, a l’edat de 80 anys. Se li feren uns grandiosos funerals a la catedral i fou conduit a Poblet per a ser enterrat en el panteó reial. En aquest panteó, manat construir per Pere el Cerimoniós, ja hi havia dipositats els cossos dels reis del casal de Barcelona de finals del segle XIV i el del pare de Joan II, Ferran d’Antequera (més tard s’hi traslladaria també el del seu germà i antecessor en 1479. Viatge del cos del rei Joan II per al seu enterrament a Poblet, pel cronista Pere Miquel Carbonell, a De exe-quiis sepultura et infirmitate Regis Ioannis Secundi.

Capitol LXXIIII qui tracta com fou rebut lo cors Real al portal de Sent Antoni per lo Abbat de Sanctes Creus e monjos del dit Monastir e del Monastir de Poblet.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar