Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSJa al segle XIX la historia de Martorell  i  de la  baronia  de  Castellvell   de   Resanes havien merescut atenció i estat objecte d'algunes publicacions, especialment en els butlletins  de  les   associacions   excursio­ nistes constitu"ides a partir de 1876. Concretament, I'Associació Catalanista d'Ex­ cursions Científiques, de la qual s'escindí I'Associació d'Excursions Catalana el 1878, unificant-se  ambdues  el   1890 donant  lloc a la formació del Centre Excursionista de Ca­ talunya.

La recerca sistemat1ca s'esdevindra pero com a resultat de la tasca de  dos  autors que, per diverses circumstancies  perso­ nals, es trobaven vinculats al territori: Felix Duran i Cañameras i Bonaventura Pede­ monte i  Falguera.

De Felix Duran i  Cañameras  destaquem d'entre  les   seves   nombrases   publicacions, el seu treball El señorio de  Caste//ve/1, publicat el  1927.

Pel que fa a Bonaventura Pedemonte i Falguera, el seu treball es recull a les Notes per  a  la  Historia  de  la  Baronia  de  Caste//ve/1 de Rosanes, publicat el 1929.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar