Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSLa llei d’arxius i gestió de documents (1 0/2001 , modificada parcialment per la 20/201 5), estableix en el seu article 31 .1 que "Els ajuntaments dels muni-cipis de més de deu mil habitants ... han de tenir un arxiu propi que compleixi les condicions a què fa referència l’article 21 ...", el qual determina els requisits tècnics que han de complir.

Pel que fa a les funcions, l’article 32 esta-bleix: "1 . Els arxius municipals defineixen, implanten i mantenen el sistema de gestió de la documentació administrativa en fase activa i semiactiva, i gestionen i conserven la documentació en fase semiactiva i la documentació històrica. Fan aquestes funcions en relació amb la docu-mentació de l’administració respectiva, dels seus organismes autònoms i de les seves empreses públiques, dels consorcis en què tinguin participació majoritària i de les fundacions i altres entitats finan-çades majoritàriament per l’ajuntament de què es tracti.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar