La localització de les publicacions sobre la història de Martorell no és sempre una tasca simple.

Com es pot inferir del contingut dels articles que segueixen a aquest, la historiografia de Martorell és extensa, malgrat que Martorell no hagi estat especialment prolífic en publicacions de caràcter històric en els darrers anys, fins a la represa de publicacions del Centre d’Estudis Martorellencs el 2009, i que ara compta ja amb mitja dotzena de nous títols.

Amb independència d’això, tant per la recerca arqueològica desenvo-lupada especialment a Santa Marga-rida, però no de forma única, com pel treball d’altres investigadors, les dades d’interès històric referides a Martorell han anat apareixent en capítols de monografies, articles de revista, actes de congressos i jornades...

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar