Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTS1 - FONTS DE TERRASSA FLUVIAL

Els dipòsits de graves i sorres de l'antiga terrassa del riu (ja sigui l’Anoia o el Llobregat) queden situades sobre materials impermeables (nivells d'argila del Miocè). Aquests materials tenen una recàrrega d'aigua i formen un embassament o aqüífer aprofitant els porus de les graves i sorres i que l'aigua no pot fluir en profunditat degut a la presència del material impermeable.

L'aigua té un cert gradient hidràulic i en el lloc on la topografia talli el contacte entre els dos tipus de material, es donarà la font. Moltes vegades el nivell
impermeable té una zona superior més fissurada o alterada que provoca que es pugui donar també una surgència lleugerament per sota del contacte entre
les graves i les argiles.

Exemples: Font del Mamut, Font Tancada, Font d'En Clusa, Font de Can Serra, Font del Molí- Juncosa, Font del Picot, Font de Can Cases, Fonteta de Can Bros, Font del Llop, Font de les Solanelles.

2 - FONTS DE DIPÒSITS DE PEU DE MONT

A peu de muntanya es va dipositant rocam  pedres que van caient, més o menys barrejat amb llims i argiles. Així es donarà un cos de secció sensiblement triangular (conus de dejecció) just sobre el rocam de la muntanya. Si hi ha recàrrega, ja sigui directa de pluja o bé per altres fonts, o del mateix escolament superficial superior, es donarà la saturació dels materials granulars sobre el rocam (impermeable), i a la part inferior del conus es donarà una font.

Exemples: Font de Can Pasteller, Font de Sant Genís, Font de la Truita, Font del Pont del Molinot, Font de la Valldaina.


3 - FONTS DE MEDI FISSURAT

El rocam té fissures per on hi pot haver una circulació d'aigua si hi ha infiltració. Aquesta circulació pot donar-se superficialment, aprofitant les fissures més obertes de la roca degut a la descompressió del massís i a l'alteració superficial, donant lloc a petites fonts, o bé pot haver-hi una circulació més profunda i el flux anar penetrant a l'interior del massís per fissures, plans d'estratificació, zones dissoltes,... i arribar a un nivell altament fracturat o una falla que pot provocar un ascens de l'aigua fins a sortir a la superfície i donar lloc a una font.

Exemples: Font del Gilet, Font de les Malaltes, Font del Torrent de la Vall, Font Blanca, Font de Sant Jaume

Un cas especial del medi fissurat és el de les mines. En aquest cas, l'aigua que s'infiltra per les esquerdes de la roca i que tendeix a fluir poc a poc en profunditat, es veu captada per una galeria. Quantes més esquerdes o fissures talli la mina, més possibilitat hi ha que aquestes portin flux d'aigua. Per tant, serà determinant la direcció de la mina per tallar el màxim de fissures (és freqüent el canvi de direcció segons es va construint la mina) i la longitud de la galeria (a major longitud major cabal).

Exemples: corresponen a les fonts i mines de la zona baixa de la Serra de les Torretes (moltes destruïdes durant la construcció de l'autopista) i que portaven aigua a les cases del poble: Font de la Mina, Fonts del Congost, Font de la Mina de Plom, mines de la zona de la Roca Dreta, les Dues Fonts.