Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTSUn aqüífer és una formació geològica amb una estructura i composició que possibilita l'emmagatzematge de l'aigua i en permet la circulació a través seu.
Per al seu estudi es consideren quatre paràmetres: permeabilitat, coeficient d'emmagatzematge, transmissivitat i porositat.

Els rius deixen uns dipòsits en forma de terrasses a diferents altures amb bases formades de graves i sorres no consolidats i amb una porositat entre partícules força gran, el que fa que l'aigua s'hi pugui infiltrar i circular per l'interior, amb la particularitat que, normalment, el mateix riu indueix una recàrrega a la terrassa inferior. També entren dins d'aquesta categoria els materials solts granulars que s'acumulen al peu de les muntanyes (porositat secundària).