ARRIBAR ALS ARXIUS, TROBAR ELS DOCUMENTS

Posted in ApuntS núm. 11

Les tècniques de digitalització han generat algunes expectatives que en alguns casos superen el que és recomanable i possible.

Primerament cal remarcar de forma contundent que els problemes de gestió dels documents en una organització o administració no es resolen automàti-cament pel fet de treballar amb docu-ments digitalitzats, substituint el suport paper, ni tampoc simplement pel fet de treballar amb documents digitals. Però aquesta és una qüestió en la qual no ens endinsarem aquí.

En segon lloc, la facilitat i l’abaratiment de la digitalització, combinada amb la capacitat creixent de circulació d’informa-ció a través d’Internet, han fet pensar que l’objectiu últim dels arxius ha de ser oferir accés en línia a tota la documen-tació que conserven. És un objectiu important en tant que a banda de la facilitat d’accés, la digitalització treballa en favor de la conservació dels originals. Però avui per avui, no és possible digitalitzar massivament els nostres arxius. Fer-ho indiscriminadament també com-porta el consum d’uns recursos que inevitablement són limitats.

Això no contradiu la necessitat d'avançar en la digitalització, si bé cal fer-ho des d'un enfocament pensat des de processos col·laboratius d’explotació de les fonts documentals, amb accés a la reproducció en casos concrets, que poden ser molts, i on les bases de dades juguen per a la recerca un paper no pas menys important que la digitalització dels do-cuments.

Fetes aquest precisions, sí que paga la pena conèixer alguns recursos que ja t-nim a l’abast tant pel que fa a la consulta de la descripció de documents com de documentació digitalitzada. Incloem aquí també la digitalització de llibres i publicacions periòdiques. Veiem alguns exemples.

Arxius en línia i XAC Premsa

El Departament de Cultura de la Gene-ralitat, a través d’Arxius en línia ofereix un servei de consulta al qual podem accedir des de l’adreça:

(http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/)

Permet fer cerques a l’Arxiu Nacional de Catalunya, arxius comarcals, alguns municipals i uns pocs d’específics. Hi podem cercar la descripció tant de documentació textual com no textual, i visualitzar la reproducció digital si està disponible.

Un altre recurs, en aquesta cas específic per a premsa, és el que s’ofereix a través de XAC Premsa:

(http://xacpremsa.cultura.gencat.cat)

Permet la consulta de premsa digitalit-zada conservada en els arxius comarcals i fer-hi cerques de contingut.

Trencadís

La Diputació de Barcelona ofereix per la seva banda l’accés a publicacions locals digitalitzades. a través del web del projecte:

(https://trencadis.diba.cat/)

En el cas de Martorell hi trobarem sis capçaleres total o parcialment digitalit-zades:

Vida parroquial (1943 - 1969)

Martorell deportivo (1945 - 1953)

Semanario Martorell (1962 - 1977)

SOLC (1970 - 1977),

En Equipo (1978 - 1979)

L'Observador (1979 - 1987)

PARES

El Ministerio de Cultura y Deporte impul-sa el projecte Portal de Arxhivos Es-pañoles - PARES:

(http://pares.culturaydeporte.gob.es/)

Hi podem consultar la descripció dels fons dels arxius de titularitat del Ministerio, i documents digitalitzats, quan aquests estan disponibles.

Arxiu Municipal de Girona

El treball desenvolupat en aquest arxiu en relació al Llibre del Sindicat Remença de 1448 – 1449, ens ofereix un exemple on es combina la consulta del document digitalitzat, amb un conjunt d’eines de cerca sobre el contingut i la possibilitat de descarregar dades obertes. Aquestes es les poden utilitzar els investigadors o en activitats de formació. Un enfocament en el marc de la recerca col·laborativa que repercuteix en la millora de l’eficiència, evitant que diversos investigadors repeteixin tasques ja realitzades per altres.

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

A banda d’aquests recursos a mans d’institucions públiques, convidem a conèixer l’experiència de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona:

(http://www.ahat.cat/)

Ofereiix un servei de consulta d’arxiu en línia el qual, sense cap mena de dubte, consrtitueix un dels millors exemples de quin ha de ser el camí dels arxius històrics en la societat del segle XXI.

Ho és pel tractament arxivístic, per la qualitat i agilitat de l’eina tecnològica amb la qual es gestiona el servei i per la filosofia col·laborativa i oberta sobre la qual se sustenta el projecte. Una expe-riència que caldria estendre a tots els arxius parroquials del país, fonamentals per a la recerca històrica.

Els recursos comentats aquí no exhaureixen la relació dels disponibles a dia d’avui. Volem fer palès solament el valor dels que ja tenim, la importància d’iniciatives com la de l’Arxidiòcesi de Tarragona, i el potencial que tot plegat representa i tenim a les nostres mans per a preservar el nostre patrimoni documental, estudiar-lo i difondre’l.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat