ApuntS núm.12

EDITORIAL

Posted in ApuntS núm.12

La publicació de l’Apunts de primavera coincideix enguany amb un cicle electoral dens. Aquest és especialment rellevant pel que fa a les eleccions municipals, en les quals escollim entre propostes polítiques que tindran un impacte més directe sobre els ciutadans. També són les que ofereixen l’oportunitat d’una interlocució directa amb les diferents candidatures i, per tant, amb un major sentit democràtic. És per això que hem volgut donar un contingut específic a aquest número del nostre butlletí, precisament per obrir debat sobre la gestió del patrimoni històric, cultural i natural del nostre poble.

A CASA NOSTRA: Apunts per a un debat sobre el patrimoni

Posted in ApuntS núm.12

Fent patrimoni

Ens situem, certament, en un context de subjectivitat que solament podem superar des del consens.

La figura il·lustra de forma esquemàtica aquesta complexitat. No estem davant d’una qüestió que es pugui afrontar d’una manera lineal, sinó que ens cal avaluar-la des de la diversitat de valors que envolten els àmbits d’acció sobre el patrimoni: producció, gestió i socialització.

Dins el conjunt de valors, destaquem el cognitiu o documental en tant que és el punt on es produeix la aprehensió de l’element patrimonial.

La forma com es pot donar aquesta aprehensió, o les causes que la desencadenen, poden ser molt diverses. Des de la vinculació directa de l’element amb l’activitat i trajectòria d’un col·lectiu, al seu significat en un context ideològic, fins a la valoració posterior a una descoberta, resultat d’una acció científica de recerca.

 

RAMON ROVIRA I TUBELLA

Posted in ApuntS núm.12

El passat dia 30 d’abril va morir l’historiador i genealogista gelidenc RamonRovira i Tubella.

Nascut a Gelida el 1 946, va estar al capdavant del restaurant El Cigró d’Or, a Gelida mateix, fins el 1 988. Després de deixar aquesta activitat, les seves hores de lleure es van convertir en dedicació a la recerca històrica sobre Gelida, que aviat es va estendre al camp de la genealogia i la història de les masies, esdevenint un expert de referència.

Amb la seva constància i rigor es va guanyar l’amistat i el reconeixement de molts investigadors, als quals sempre va facilitar informació i suport amb gran generositat.

Com a membre de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida, va ocupar càrrecs a la junta directiva com a vocal i vicepresident.

 

 

ES POT FER

Posted in ApuntS núm.12

PABLO DEL FRESNO, JOSEP SOCORREGUT, ALFRED MAURI

Per tal d’assolir l’objectiu d’identificar i documentar els elements de patrimoni de Martorell, de manera que es disposi d’una base informativa que alhora el documenti i permeti definir posteriors estratègies de difusió i de gestió, des del Centre d’Estu-dis Martorellencs s’ha desenvolupat un sistema de gestió de la informació basat en tecnologia Wiki, i una estructuració informativa específica.

PAS A PAS: Del Mapa de patrimoni cultural a la Gestió del patrimoni cultural

Posted in ApuntS núm.12

Tres ingredients clau: informació de qualitat,Tres ingredients clau: informació de qualitat,gestió eficient i polítiques

ALFRED MAURI MARTÍ

Els diferents recursos dels que disposem ara per ara que documenten el patrimoni històric, cultural i natural de Martorellens ofereixen nivells d’informació i classificació diversos, alhora que també xifres no coincidents. En el cas del Mapa de patrimoni culturalde la Diputació de Barcelona, es documenten un total de 292 elements. Per àmbits, trobem 160 elements de patrimoni immoble, 67 de patrimoni moble,17 en el de patrimoni documental, 17 de patrimoni immaterial i 17 de patrimoni natural.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat