ES POT FER

Posted in ApuntS núm.12

PABLO DEL FRESNO, JOSEP SOCORREGUT,ALFRED MAURI

Per tal d’assolir l’objectiu d’identificar i documentar els elements de patrimoni de Martorell, de manera que es disposi d’una base informativa que alhora el documenti i permeti definir posteriors estratègies de difusió i de gestió, des del Centre d’Estu-dis Martorellencs s’ha desenvolupat un sistema de gestió de la informació basat en tecnologia Wiki, i una estructuració informativa específica.

El programari informàtic TikiWiki s’ha considerat com el més adient per a un projecte d’aquestes caracterítiques. Les bases conceptuals i metodològiques de referència han estat la tesi doctoral de Pablo del Fresno Sistema de Información Arqueológica: propuesta de normalización,desarrollo conceptual e informático, i el projecte Lucanie Antique. És en base a aquests recursos que s’ha dissenyat l’estructuració de la informació, si bé amb una adaptació a les necessitats d’aquest projecte.

Tal i com es mostra a la figura, el vèrtex principal del sistema són els LLOCS, els quals alhora es relacionen, si és el cas,amb OBJECTES i ACTORS. Transversal a tots aquests components, al centre sesituen les REFERÈNCIES.

Definim tot seguit cada un d’aquests elements:

LLOC: qualsevol espai on es manifestiuna construcció, vestigi arqueològic, un fenomen específic, un element natural,etc., susceptible de ser considerat patrimoni.Constitueix el vèrtex principal del sistema d'informació si bé interconnectat quan cal o és possible amb el d'OBJECTEi/o ACTOR.

OBJECTE: qualsevol objecte patrimonial que es vol documentar per la seva relació amb un lloc o que presenta unes característiques que el singularitzen. Es consideraransolament elements de forma individual. Aquest vèrtex no té com a objectiu la documentació de fons museístics,col·leccions, etc.

ACTOR: persones, institucions, organismes,societats, etc, i en qualsevol forma jurídica, que es vol documentar en si mateix; per la seva relació amb un lloc o element; o que presenta una trajectòria destacada que ha influït, estudiat o ha estat vinculat o generador d'objectes patrimonials.

REFERÈNCIES: qualsevol document, enqualsevol format i/o suport, que contingui informació relacionada amb un lloc, elemento actor. Es consideren els següents tipus de referències:

  • Bibliogràfiques
  • Webgràfiques
  • Audiovisuals i gràfiques
  • Documentals

Pel que fa als objectes i llocs que es documenten, es consideren tant els conservats com els desapareguts i dels quals es disposa d’informació. A cada lloc, objecte i actor de li adjudica un identificador únic dins el seu grup. Això facilita la seva referència en el moment de citar-los,amb independència de la denominació o denominacions amb les quals s’identifica. Igualment permet agilitar en la descripció les referències a les relacions entre els elements d’un i altre grup, com per exemple, la vinculació d’un actor amb un lloc.

El sistema es reforça amb una representació cartogràfica que permet reconèixer la situació espacial de llocs i objectes.Aquest recurs és molt necessari en relació a la gestió, atès que facilita la detecció de possibles impactes resultants de la realització d’obres, per exemple.

 

 

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat